direct naar inhoud van Artikel 5 Recreatie - Verblijfsrecreatie -1
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

Artikel 5 Recreatie - Verblijfsrecreatie -1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie -1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in recreatiewoningen;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals:
  • 1. groen;
  • 2. parkeervoorzieningen;
  • 3. nutsvoorzieningen;
  • 4. water.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Binnen het bouwvlak

Voor het bouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. toegestaan zijn:
  • 1. hoofdgebouwen: recreatiewoningen en beheersgebouwen;
  • 2. aan-, uit- en bijgebouwen;
  • 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan:
  • 1. gebouwen: de aangegeven bouwhoogte;
  • 2. erf- en terreinafscheidingen: 2 m;
  • 3. vrijstaande antennes: 10 m;
  • 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m;
 • c. de oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan 30% van het bouwperceel en niet meer dan 90 m²;
 • d. per bouwperceel zijn niet meer dan 2 bijgebouwen toegestaan;
 • e. de afstand tussen gebouwen onderling bedraagt ten minste 1 m;
 • f. de afstand tussen een gebouw en de perceelsgrens bedraagt ten minste 2 m;
 • g. het aantal recreatiewoningen bedraagt niet meer dan 50.

5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Algemene afwijking

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde ten aanzien van de maximaal toelaatbare goot- of boeibordhoogte dan wel bouwhoogte, de afstand van een gebouw tot de perceelsgrens, de maximaal toelaatbare oppervlakte en het aangegeven bebouwingspercentage, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de afwijking bedraagt niet meer dan 15%;
 • b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. permanente bewoning van een recreatiewoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - permanent wonen';
 • b. logies voor arbeidsmigranten in een recreatiewoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - logies arbeidsmigranten'; logies voor arbeidsmigranten is voor ten hoogste vier personen per woning toegestaan;
 • c. indien het gebruik als bedoeld onder a of onder b is beëindigd en deze gronden en bouwwerken in gebruik zijn als bedoeld in 5.1 onder a, mogen de betreffende gronden en bouwwerken daarna niet meer worden gebruikt voor het hiervoor onder a en onder b genoemde gebruik;
 • d. onder het bepaalde onder c wordt in ieder geval begrepen de verkoop van de recreatiewoning en daadwerkelijke in gebruikname van de recreatiewoning voor verblijfsrecreatie;
 • e. onder het bepaalde onder c wordt ook begrepen de situatie dat het gebruik overeenkomstig de aanduiding voor de duur van ten minste 6 maanden aaneengesloten is onderbroken, ongeacht verkoop en/of in gebruikname van de recreatiewoning voor verblijfsrecreatie.

5.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen 'specifieke vorm van wonen - permanent wonen' en 'specifieke vorm van horeca - logies arbeidsmigranten' te wijzigen in de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie -1 zonder aanduiding, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast nadat het gebruik overeenkomstig de aanduiding is beëindigd;
 • b. onder het bepaalde onder a wordt in ieder geval begrepen de verkoop van de recreatiewoning en daadwerkelijke in gebruikname van de recreatiewoning voor verblijfsrecreatie;
 • c. onder het bepaalde onder a wordt ook begrepen de situatie dat het gebruik overeenkomstig de aanduiding voor de duur van ten minste 6 maanden aaneengesloten is onderbroken, ongeacht verkoop en/of in gebruikname van de recreatiewoning voor verblijfsrecreatie;
 • d. in het wijzigingsplan wordt aandacht besteed aan de gemaakte belangenafweging.