direct naar inhoud van Artikel 8 Waterstaat - Waterkering
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

Artikel 8 Waterstaat - Waterkering

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn - behalve voor de daar voorkomende bestemmingen - mede bestemd voor waterstaatkundige voorzieningen.

8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. toegestaan zijn:
  • 1. bouwwerken, geen bebouwen zijnde;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan:
  • 1. bewegwijzering en overig straatmeubilair: 4,50 m;
  • 2. erf- en terreinafscheidingen: 2 m;
  • 3. lichtmasten en overige masten: 10 m;
  • 4. speelvoorzieningen: 3 m;
  • 5. vrijstaande antennes: 10 m;
  • 6. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 1 m.
 • c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 onder c, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen;
 • b. het belang van de waterstaatkundige functie wordt door de bouwactiviteiten niet onevenredig geschaad.