direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan Kijkuit is een actualisering van het bestemmingsplan Kijkuit (1971). Aanleiding voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is de verouderde planologische regeling uit het geldende bestemmingsplan. In het oorspronkelijke bestemmingsplan hebben de Buitenplaats, Camping Zon en Zee en de Scouting een recreatieve bestemming.

Buitenplaats Yerseke

De Buitenplaats Yerseke is opgezet als een recreatiegebied. Hiervoor zijn circa 50 bungalows gerealiseerd in een open, groene structuur. Een deel van de woningen wordt nog als zodanig gebruikt. In de loop der tijd zijn ook recreatiewoningen in gebruik genomen voor permanente bewoning. De afgelopen jaren doet zich een toename voor van omzetting van recreatiewoningen of permanent bewoonde woningen, naar logiesverblijven voor arbeidsmigranten.

De gemeente acht het gebruik van de recreatiewoningen door arbeidsmigranten en voor permanente bewoning niet passend op een recreatiepark. In de praktijk blijkt dat de drie functies niet zonder problemen zijn te combineren. Het kenmerk van die functies is namelijk verschillend: recreatief gebruik, regulier wonen en huisvesting in verband met de werklocatie (hoofdverblijf elders). De ligging van het park nabij bedrijventerrein Burenpolder heeft ook tot gevolg dat het gebied niet geschikt is voor permanente bewoning of logies voor arbeidsmigranten.

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de recreatiefunctie bevestigd. Alle woningen mogen recreatief worden bewoond.

De toename van het aantal woningen voor permanente bewoning of logiesverblijf wordt tegengegaan. Daar waar sprake is van permanente bewoning, mag die situatie tijdelijk voortbestaan. Ditzelfde geldt voor logies voor arbeidsmigranten. Zodra de betreffende woningen worden verkocht voor recreatief gebruik, is daarna permanente bewoning of logies voor arbeidsmigranten niet langer toegestaan. Indien een dergelijke woning voor een tijdsbestek van zes maanden niet langer permanent wordt bewoond of wordt gebruikt voor logiesverblijf, ook dan is alleen nog omzetting naar een recreatiewoning mogelijk.

Het doel van dit bestemmingsplan is om de bestaande situatie te bestemmen overeenkomstig de feitelijke situatie, zodat met de gegroeide situatie van permanente bewoning en logies voor arbeidsmigranten rekening wordt gehouden. Bovenal wordt versterking van het oorspronkelijke recreatieve karakter voorgestaan door alleen gebruiksverandering naar recreatiewoning toe te staan.

Camping Zon en Zee

Voor camping Zon en Zee wordt uitgegaan van behoud van de bestaande situatie. Daarnaast wordt rekening gehouden met de kwaliteitsverbeteringsslag die het campingbedrijf reeds een achttal jaren geleden heeft ingezet. Dit bestemmingsplan zal worden afgestemd op deze kwaliteitsverbetering. Tevens wordt de horecagelegenheid in voorkomend geval als zaalaccommodatie gebruikt. Dit aspect krijgt in deze toelichting ook aandacht.

Scouting

De scouting heeft recent een nieuw gebouw gerealiseerd. Hierdoor kan het bestemmingsplan worden afgestemd op de feitelijke situatie. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met ingrijpende wijzigingen binnen de planperiode.

Digitaal en raadpleegbaar bestemmingsplan

Uitgangspunt voor de actualisering van het bestemmingsplan is voorts dat voldaan wordt aan de actuele wettelijke eisen inzake opbouw van de bestemmingsregeling en digitalisering, zodat het bestemmingsplan op internet raadpleegbaar is.