direct naar inhoud van 2.1 Rijksbeleid
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

2.1 Rijksbeleid

Nota ruimte

In het rijksbeleid is het uitgangspunt dat recreatiecomplexen worden behouden. Voor nieuwe complexen worden stringente eisen gesteld aan de beheersvormen. De Nota Ruimte bevat voor het toestaan van permanente bewoning op recreatieverblijven stringente voorwaarden.

  • De woning moet op 31 oktober 2003 (of eerder) onrechtmatig permanent worden bewoond.
  • De woning moet zijn gelegen buiten waardevolle en / of kwetsbare gebieden: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, de Natuurbeschermingswetgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de Groene Hoofdstructuur (streekplan) en de waardevolle bos- en natuurgebieden in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente.
  • De woning moet voldoen aan het Bouwbesluit voor reguliere woningen.
  • De bestemmingswijziging mag niet in strijd zijn met de milieuwetgeving ofwel gelegen zijn binnen geluidscontouren van (spoor)wegen, hindercirkels van (agrarische) bedrijven of binnen veiligheidszones rondom leidingen en bedrijven.

Voorts zijn de volgende overwegingen relevant.

  • Het is niet de bedoeling complexen waar niet of nauwelijks permanent wordt gewoond, om te zetten.
  • Voor complexen geldt dat omzetting naar permanente bewoning alleen kan indien de complexen in grote mate onrechtmatig worden bewoond; hiervan is sprake indien op een complex meer dan de helft van de recreatiewoningen onrechtmatig wordt bewoond of wordt gebruikt voor de huisvesting van tijdelijke (buitenlandse) werknemers.
  • De recreatieve structuur van een gebied mag niet onder druk worden gezet door de omzetting.

Het gebied van Buitenplaats Yerseke voldoet niet aan de voorwaarden. Het ligt binnen relevante contouren van bedrijven en maakt deel uit van één van de weinig aanwezig recreatieve gebieden in Reimerswaal. Behoud hiervan wordt voorgestaan.

Huisvesting tijdelijke werknemers

In het beleid worden voorwaarden gesteld aan de huisvesting van arbeidsmigranten, met name voor locaties waar dit voorkomt of mogelijk toelaatbaar wordt gesteld.

Het Ministerie van VROM (VROM) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben hiervoor de nota 'Huisvesting tijdelijke werknemers' gepubliceerd. Daarmee willen de ministeries aan gemeenten praktische handvatten bieden om met de huisvesting van arbeidsmigranten om te gaan. In de nota 'Huisvesting tijdelijke werknemers' is de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten en het handhaven beschreven. Daarnaast zijn er ook voorbeelden van oplossingen gegeven.

Van de gemeenten wordt verlangd een beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers op te stellen. De huisvesting van tijdelijke werknemers blijft lokaal maatwerk. De handreikingen die door het ministerie zijn gedaan, zijn in de voorliggende herziening betrokken.

In Reimerswaal betreft dit met name het waarborgen van de menselijke maat en veiligheid alsmede de manier van regeling (afzonderlijke aanduiding). Zie verder paragraaf 2.4.

Stichting keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA)

De laatste jaren is er regelmatig aandacht voor de wijze waarop tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland behandeld worden door Nederlandse werkgevers. Dit is de aanleiding geweest voor de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) om het SKIA keurmerk op te richten. Deze stichting geeft een keurmerk uit dat een werkgever op een menselijke manier met zijn medewerkers omgaat. Om dit toetsbaar te maken heeft het SKIA een aantal criteria opgesteld waaraan een logiesgebouw moet voldoen. Aan een aantal van deze criteria zal worden getoetst op het moment van een ontheffingsaanvraag. Het gaat om de volgende criteria.

  • Mimimaal beschikbare ruimte per persoon 12 m².
  • Sanitaire voorzieningen (1 toilet en douche per 8 personen).
  • Inspectierapport brandweer.

Deze normen zijn ook voor de gemeente Reimerswaal belangrijk als toetsingskader voor de toelaatbaarheid van huisvesting voor arbeidsmigranten. De SKIA-normen vormen een belangrijke basis voor de normen in Reimerswaal.

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit)

In 2008 heeft VROM de regels met betrekking tot brandveiligheid geüniformeerd. Deze uniformering heeft mede plaatsgevonden om de regelgeving op het gebied van “VROM-terrein” te moderniseren. Daaruit blijkt dat in een aantal situaties het gebruiksbesluit van toepassing is. De normen zijn van toepassing op onder meer het bieden van logies, zoals bij arbeidsmigranten aan de orde is. In Reimerswaal zijn op basis hiervan aanschrijvingen voor het treffen van maatregelen verstuurd. Hiervoor is ook handhavingscapaciteit gereserveerd en ingezet. Indien het gebruiksbesluit van toepassing is, gelden er specifieke eisen inzake brandveiligheid (blusmiddelen, vluchtwegen, bouwkundige eisen).