direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

2.4 Gemeentelijk beleid

Structuurplan Yerseke

In het structuurplan Yerseke is ingezet op herstructurering van het bedrijventerrein Burenpolder en verplaatsing van de naastgelegen verblijfsrecreatie aan de Kijkuit. Deze herstructurering was aan de orde door de functionele veroudering van het bedrijventerrein en de milieubelemmeringen op de omgeving. Thans bestaan voor de komende jaren geen concrete plannen voor herstructurering van het bedrijventerrein en verplaatsing van de verblijfsrecreatie aan de Kijkuit.

Beleid ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten

In de gemeente Reimerswaal is de inzet van arbeidsmigranten de afgelopen jaren toegenomen. Deze arbeidsmigranten hebben hier ook huisvesting nodig. Dit leidt in de praktijk soms tot onacceptabele en onveilige vormen van huisvesting, tot ruimtelijk ongewenste situaties en problemen in de woonomgeving.

Binnen de gemeente Reimerswaal is het volgende uitgangspunt geformuleerd: "Huisvesting van arbeidsmigranten dient in eerste instantie gerealiseerd te worden binnen de bebouwde kom". Hiermee wordt aangesloten op het provinciaal beleid.

De beleidsregel is voorshands niet verder uitgewerkt voor verblijfsrecreatieterreinen. Hiervoor is destijds gekozen om eerst een duidelijk beeld van het gebied te krijgen wat. Thans bestaat een goed overzicht van de bestaande situaties op Buitenplaats Yerseke. Het gemeentelijk beleid voor deze logiesvorm is van toepassing zoals dit geldt voor reguliere woongebieden. Dit betekent ten hoogste vier personen per woning en 12 m2per persoon.

Gelet op het recreatieve karakter van het gebied, zijn geen nieuwe locaties gewenst.

Bestemmingsplan Kijkuit

In het bestemmingsplan Kijkuit zijn de Buitenplaats Yerseke, Camping Zon en Zee en de Scouting planologisch geregeld. Daarin is het recreatief bewonen van recreatiewoningen toegestaan. Het permanent bewonen van recreatiewoningen is uitgesloten, evenals logies voor arbeidsmigranten. Er ontbreekt echter een gebruiksverbod voor ander gebruik dan recreatief gebruik. Hierdoor kan er niet handhavend worden opgetreden tegen permanente bewoning. Ditzelfde geldt ook voor het verblijf van arbeidsmigranten. Dit wordt in bijlage 1 nader toegelicht.

Horecabeleid

Beleidskader

Het horecabeleid is vastgelegd in de Nota Horecabeleid. In de nota wordt een horecabeleid gevoerd dat er op toeziet dat horeca optimaal samengaat met overige functies. De nota bevat beleidsregels ten aanzien van onder meer sluitingstijden en een 12 dagenregeling.

Sluitingstijden

De gemeente heeft een algemeen sluitingsuur ingesteld, omdat dit een belangrijke functie vervult bij het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat. Dit betekent dat algemeen om 2.00 uur de muziek wordt gereduceerd, de toegangsdeur wordt gesloten. Om 2.30 uur gaat de verlichting aan, waarna om 3.00 uur het horecabedrijf gesloten dient te zijn. Voor terrassen geldt dat deze om 24.00 uur dienen te sluiten. De sluitingstijden zijn geregeld in artikel 1:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Van de mogelijkheid andere sluitingstijden vast te stellen, wordt in Reimerswaal geen gebruik gemaakt.

12 dagenregeling

Voor 12 dagen per jaar kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend voor incidentele activiteiten. Hiervan zijn 6 dagen per jaar door een ondernemer zelf in te vullen. De geluidsvoorschriften zijn voor incidentele activiteiten niet van toepassing zijn. Binnenactiviteiten zijn dan toegestaan tot 4.00 uur en buitenactiviteiten tot 1.00 uur. Vooraf dient de ondernemer een melding te doen aan het college. Alleen op de vooraf vastgestelde dagen en op de door de ondernemer aangemelde dagen mag levende muziek worden gespeeld.

Toetsing

Camping Zon en Zee beschikt over een Drank- en horecavergunning (19 mei 2005) voor een kantine (85 m2), recreatiezaal (102 m2) en terras (85 m2). Er wordt voldaan aan de eisen gesteld in de nota Horecabeleid. De sluitingstijden ingevolge de APV worden nageleefd.

Conclusie

De Nota Horecabeleid biedt mogelijkheden voor het gebruik als zaalaccommodatie. Hiervoor is geen aanpassing van de drank- en horecavergunning nodig. Voldaan wordt aan de sluitingstijden zoals vermeld in de APV, die voor alle horecavestigingen generiek in Reimerswaal van toepassing zijn. Het is gebruikelijk dat regulering van dit aspect van horecavestigingen uitsluitend plaatsvindt via deze regelgeving. Afwijkende, beperkende of genuanceerde regelgeving in bestemmingsplannen wordt nooit opgenomen. De praktijk van de horecavestigingen in het algemeen en van Camping Zon en Zee specifiek, geven hiertoe ook geen aanleiding.