direct naar inhoud van 4.1 Doelstelling
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

4.1 Doelstelling

Algemeen

Het plangebied ligt tussen de haven en het bedrijventerrein Burenpolder, los en op afstand van woongebieden. Oorspronkelijk is het een recreatiegebied. Het is belangrijk om de (huidige) open structuur van de camping, het recreatiepark en de scouting te behouden.

Voor een belangrijk deel is de recreatiefunctie behouden, zoals op delen van Kijkuit en zeker op de camping en het scoutingterrein. Transformatie van het gebied, waar eerder plannen voor zijn ontwikkeld, kunnen in de toekomst nog eens actueel worden. In de nabije toekomst is dit niet opportuun gezien de marktsituatie.

Buitenplaats Yerseke

Uit de analyses is naar voren gekomen dat het gebied geschikt is als recreatiegebied. Permanent bewonen van recreatiewoningen en gebruik hiervan als logies voor arbeidsmigranten zijn gelet op het woon- en leefklimaat ongewenst.

  • De ligging naast het bedrijventerrein is daarbij van groot belang. De woningen staan binnen de hindercirkels van het bedrijventerrein (paragraaf 5.2).
  • De interne ontsluiting van de buitenplaats is niet geschikt voor gebruik als woonstraat met regulier gebruik voor auto's en parkeren. Ook de paden naar de woningen zijn niet vergelijkbaar met een reguliere woonstraat.
  • De bereikbaarheid voor hulpdiensten en daarmee vergelijkbare diensten, zoals afvalophaaldiensten, is ook beduidend anders dan bij reguliere woonstraten.
  • Het geschikt maken van de infrastructuur voor een woongebied zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Hiertoe bestaan geen voornemens. Ook de gemeente ziet het niet als taak tot het doen van deze investeringen, mede omdat de gemeente geen eigendommen heeft.

Op basis van alle overwegingen die ook in voorgaande hoofdstukken zijn opgenomen, zet het gemeentebestuur in op het volgende beleid en regeling.

  • De bestaande situatie kan op zich worden gehandhaafd: dus recreatieve bewoning op alle percelen, permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten daar waar dat op dit moment aan de orde is.
  • In de toekomst is het gewenst dat alle woningen recreatief worden gebruikt. Een verdere omzetting naar permanente bewoning of meer huisvesting door arbeidsmigranten is niet toelaatbaar.
  • Er wordt rekening gehouden met de gegroeide situatie. Dat betekent dat de woningen die anders dan recreatief worden gebruikt, als zodanig in gebruik kunnen blijven totdat het afwijkende gebruik is beëindigd voor een langere periode (langer dan zes maanden). Dit wordt per woning geregeld, waarbij het niet van belang is wie er (permanent, tijdelijk) wonen of wie eigenaar is.

De wijze waarop een en ander in de bestemmingsregeling wordt vastgelegd, is in bijlage 1 uitvoeriger toegelicht.

Camping Zon en Zee

Er wordt ruimte geboden voor verdere kwaliteitsverbetering die op de camping wordt gerealiseerd. Tevens kan de horecagelegenheid worden gebruikt als zaalaccommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten en partijen.

Scouting

Eventuele verdere uitbreiding van gebouwen is toelaatbaar. Voorts zijn er geen substantiële wijzigingen te verwachten. Beperkt verblijf van groepen gedurende de nacht is aanvaardbaar.