direct naar inhoud van 4.6 Overleg kwaliteitsverbetering
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

4.6 Overleg kwaliteitsverbetering

In gesprekken met de detacheringsbureaus zal worden aangedrongen op het daadwerkelijk beperken van het aantal personen tot 4. In dat overleg komt ook aan de orde dat het zeer ongewenst is om Kijkuit als 'eerste opvanglocatie' te gebruiken. Tevens zal worden nagegaan of wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften. In voorkomend geval zullen maatregelen (aanschrijvingen) worden getroffen.

Er zijn op het park wel problematische situaties met bijvoorbeeld de druk op de waterleiding, echter worden dit soort problemen niet opgelost via een bestemmingsplan. De waterleiding is niet ingesteld op ander gebruik dan recreatief gebruik. Hierdoor valt de druk regelmatig weg op bepaalde tijdstippen. Om ook de recreanten en in mindere mate de permanente bewoners tegemoet te komen is het idee om een gesprek met 'alle' detacheringbureaus te organiseren. Dit zal parallel lopen aan het bestemmingsplantraject.

In dit gesprek/deze gesprekken kunnen dan heldere afspraken worden gemaakt voor eigenaren van alle woningen met logiesfuncties omtrent adequaat optreden tegen hinder.

Tevens kan worden besproken of vanuit die organisaties zorg gedragen kan worden voor kwaliteitsverbetering van Kijkuit: watervoorziening, speelgelegenheid, zwembad.

Belangrijk is dat ook afspraken worden vastgelegd omtrent het aantal arbeidsmigranten per woning. Hierop kan worden voorgesorteerd door op korte termijn al een maximum van vier personen per woning te hanteren. Dit laatste zal ook geregeld moeten worden via het beleid zoals dat geformuleerd is in de kernen. Echter geldt voor de Kijkuit dan niet de afstandseis van 250 meter tot een volgende woning.

Essentieel is dat wordt geïnvesteerd in goed en intensief overleg met partijen. Immers, het vaststellen van een nieuwe bestemmingsregeling (onafhankelijk van het wel of niet onder het overgangsrecht brengen) heeft niet het directe effect zoals beoogd. Het gaat nu allereerst om het beheersbaar krijgen van het complex. Duidelijk is dat hiervoor medewerking door detacheringsbureaus nodig is.

Overwogen wordt om bij het weigeren van medewerking het aantal arbeidsmigranten terug te brengen naar drie personen. Daarvoor zijn op zich belangrijke motieven beschikbaar.

  • Het gaat om een park met zeer beperkte voorzieningen wat betreft interne bereikbaarheid van percelen.
  • Diverse kavels zijn relatief vol bebouwd. Hierdoor staan de veiligheidssituatie en het recreatieve karakter onder grote druk.
  • De aard en constructies van de woningen zijn niet direct vergelijkbaar met reguliere woningen.
  • Er is een groot spanningsveld tussen de ruimtelijk-fysieke situatie en de voorzieningen enerzijds en de omvang van het aantal aanwezigen op het complex anderzijds.
  • De 'opvangfunctie' van Kijkuit voor arbeidsmigranten staat een ontstaan van een enigszins vaste samenstelling van aanwezigen in de weg. Beheersmaatregelen voor individuele arbeidsmigranten hebben dan ook een kortstondig effect.
  • Een 'eenhoofdig' aanspreekpunt voor alle arbeidsmigranten kan op dit complex niet worden gemist.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zullen de overlegresultaten specifiek aan de gemeenteraad worden gerapporteerd, op basis waarvan een al dan niet aangescherpt voorstel wordt gedaan. De rapportage heeft uitgewezen dat de partijen initiatieven zullen uitwerken, gericht op kwaliteitsverbetering, nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Vervolgens zullen binnen enkele jaren kwaliteitsverbeteringsplannen worden uitgevoerd. Rekening houdend met het standpunt en deze voornemens van partijen, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.