direct naar inhoud van 4.7 Nadere overwegingen bij de vaststelling
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

4.7 Nadere overwegingen bij de vaststelling

Overwegingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Kijkuit heeft de gemeenteraad ten aanzien van de regeling voor het recreatief gebruik, de permanente bewoning en logies voor arbeidsmigranten, het volgende specifiek overwogen, op basis van onderzoek, analyse en planuitwerking.

 • De voorgestelde bestemmingsplanregeling is na intensief overleg met juridisch adviseur en stedenbouwkundig bureau tot stand gekomen. Het is een zeer lastige opgave gebleken om dit juridisch houdbaar te regelen. Omdat de planregels van het oude plan uit 1971 gebruik dat in strijd is met het plan niet verbieden, is er tot op heden geen sprake van met het plan strijdig gebruik. Er is wel een bestemmingsplan, maar dat zou er, wat het gebruik betreft, vanwege het ontbreken van een gebruiksverbod net zo goed niet kunnen zijn.
 • Wel is vanwege het genomen voorbereidingsbesluit de huidige situatie “bevroren” en kan het ongewenste gebruik (permanente bewoning en huisvesting arbeidsmigranten niet toenemen. Vanuit dat uitgangspunt moet de gemeente een bestemmingsplan opstellen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de rechten van de gebruikers die in de loop der jaren zijn ontstaan, immers alle gebruik was, voordat het desbetreffende voorbereidingsbesluit in werking trad en totdat het bestemmingsplan wat nu ter vaststelling voorligt van kracht wordt, gewoon toegestaan.
 • Het in de planregels opnemen van een persoonsgebonden overgangsrecht is eerder in overleg met de juridisch adviseur het volgende gesteld. “Aangenomen moet worden dat het in beginsel in strijd is met de rechtszekerheid om bestaand legaal gebruik, waar hier sprake van is, uitsluitend onder persoonsgebonden overgangsrecht te brengen, nu dit leidt tot een te grote beperking van de gerechtvaardigde rechten en belangen van de bestaande gebruiker. Wel kan het in een dergelijk geval onder algemeen overgangsrecht brengen van bestaand gebruik aanvaardbaar zijn, maar dan is in ieder geval vereist dat voldoende aannemelijk is dat dit gebruik binnen de planperiode (van 10 jaar) tot een einde wordt gebracht. Dit kan alleen als de gemeente financiële mogelijkheden ziet om het park binnen 10 jaar een geheel recreatieve functie te geven, door huisjes op te kopen, of te onteigenen.”. Tot op heden is hiervoor niet gekozen.

Andere mogelijkheden voor persoonsgebonden regelingen ontbreken, omdat niet wordt voldaan aan de vereisten die daartoe in wetgeving zijn vastgelegd. Dit blijkt ook uit de volgende bevindingen afgeleid uit wetgeving en jurisprudentie.

Bevindingen wetgeving en jurisprudentie

Persoonsgebonden beschikking artikel 2.12 Wabo (kruimelgevallenregeling)

 • De Wabo bevat een mogelijkheid voor het afgeven van een persoonsgebonden beschikking voor permanente bewoning (artikel 2.12 Wabo; Bijlage II Bor; Hoofdstuk IV, artikel 4). Daaraan zijn eisen gesteld.
 • Voldaan moet worden aan milieuwetgeving. Het gebied ligt echter binnen relevante hindercirkels van het bedrijventerrein Burenpolder.
 • De bewoner moet op en vanaf 31 oktober 2003 de recreatiewoning ononderbroken als woning in gebruik hebben gehad. Bij enkele woningen is dit het geval. Een tiental woningen zijn na 2003 als permanente bewoning in gebruik genomen.
 • Deze regeling biedt geen afdoende oplossing voor alle permanent bewoonde woningen.
 • Een regeling voor logies voor arbeidsmigranten valt geheel buiten dit kader.

Persoongebonden overgangsrecht

 • Een voorwaarde voor persoonsgebonden overgangsrecht is, gelet op jurisprudentie, dat er sprake moet zijn van zekerheid van beëindiging van het permanente bewoning binnen de planperiode.
 • Die zekerheid ontbreekt. Persoonsgebonden overgangsrecht is op Kijkuit niet mogelijk.
 • Om dezelfde reden als hiervoor genoemd, kunnen logies voor arbeidsmigranten ook niet onder het persoongebonden overgangsrecht worden gebracht. Op voorhand lijkt het op persoonsnaam zetten van het overgangsrecht voor arbeidsmigranten onmogelijk.

Persoonsgebonden gedoogbeschikking

 • Een persoonsgebonden gedoogbeschikking is aan de orde wanneer de gemeente besluit om tegen een gebruiksvorm, dat volgens het geldende bestemmingsplan verboden is, niet handhavend op te treden.
 • In de huidige situatie van Kijkuit kan niet handhavend worden opgetreden als gevolg van het ontbreken van een verbodsbepaling.
 • Als het nieuwe bestemmingsplan van kracht zou worden met alleen een recreatieve bestemming, dan valt het bestaande, afwijkende gebruik onder het overgangsrecht. Hiervoor is al aangegeven dat dit alleen kan als er zicht bestaat op beëindiging van het gebruik; die zekerheid ontbreekt. Een persoonsgebonden gedoogbeschikking is dus niet aan de orde. Het gebruik is namelijk eerder ontstaan dan dat het verbod in werking is getreden.

Uitsterfregeling

 • De gekozen regeling voldoet aan de eisen die jurisprudentie stelt. Voor de twee afwijkende gebruiksvormen wordt eenzelfde regeling vastgesteld.
 • Het biedt aan alle gebruikers duidelijkheid en zekerheid omtrent behoud van de functie.
 • Het is goed mogelijk om ook brandveiligheidseisen te stellen. Bij overgangsrecht of gedoogbeschikkingen is dat niet het geval.
 • De voorgestelde regeling biedt een basis voor daadwerkelijke verbetering van het recreatiepark, de woningen en aan- en bijgebouwen op korte termijn. Bij andere regelingen is dat veelal niet mogelijk of slechts gedeeltelijk.