direct naar inhoud van 5.2 Milieuhinder
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

5.2 Milieuhinder

5.2.1 Milieuhinder bedrijvigheid

In het plangebied is geen bedrijvigheid aanwezig. Aangrenzend aan het plangebied ligt het bedrijventerrein Burenpolder.

Ter beperking van milieuhinder voor de omgeving worden grenzen gesteld aan de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten. Dit gebeurt aan de hand van een milieuzonering. Deze milieuzonering geeft aan:

 • welke activiteiten voor de huidige en toekomstige bedrijven mogelijk zijn;
 • welke bedrijven in de toekomst binnen het plangebied uit milieuoogpunt toelaatbaar zijn, indien bestaande bedrijvigheid verdwijnt.

Het is algemeen gebruik om te zoneren op basis van richtafstanden voor de verschillende milieuaspecten (geluid, geur, stof, risico). Deze richtafstanden kunnen worden ontleend aan de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van 2009.

Door Arcadis is onderzoek gedaan naar het effect van het bedrijventerrein op het recreatiepark en de camping. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 2. Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende bedrijven op basis van hun milieuvergunning en op basis van het bestemmingsplan effect hebben op de recreatieterreinen. De effecten van dit bedrijventerrein op de recreatieterreinen zijn van dusdanige aard dat er geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op de Buitenplaats Yerseke. Hierdoor kunnen de recreatiewoningen niet worden bestemd voor permanente bewoning.

5.2.2 Geluid

Wegverkeerslawaai

Er worden geen nieuwe geluidgevoelige functies opgericht. Het bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen, zoals aanpassing van wegen, waardoor nieuw akoestisch onderzoek noodzakelijk zou zijn.

Industrielawaai

Over een deel van het plangebied ligt de geluidszone van de aan de oostkant gelegen scheepswerf. Deze scheepswerf is gevestigd in de haven van Yerseke. Deze geluidszone wordt in dit bestemmingsplan overgenomen.

Deze geluidszone hoort bij de scheepswerf als inrichting die in belangrijke mate geluidshinder, zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, veroorzaakt. Een dergelijke inrichting wordt nader genoemd in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Vanwege de vestigingsmogelijkheid van deze zogenaamde "geluidshinderlijke inrichtingen" is, als gevolg van genoemd wetsartikel, rondom de terreinen een geluidzone vastgesteld.

5.2.3 Zaalaccommodatie Camping Zon en Zee

Toetsingskader

Bij realisering van nieuwe hindergevoelige functies moet rekening worden gehouden met eventuele milieuhinder van bedrijfsactiviteiten in de omgeving. Uitgangspunt is dat ter plaatse en in de omgeving van de horeca- en recreatievoorziening sprake is van een aanvaardbaar verblijfsklimaat. Daarnaast is van belang dat toekomstige (bedrijfs)functies geen belemmering vormen voor het woon- en leefklimaat van in de omgeving aanwezige woningen.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Voor horecabedrijven is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het Activiteitenbesluit, van belang.

In het Activiteitenbesluit zijn milieuvoorschriften opgenomen ter voorkoming of zo veel mogelijk beperken van gevaar, schade of hinder voor de directe omgeving. Zo dienen de inrichtingen ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast van het bedrijf of de accommodatie bepaalde grenzen niet overschrijdt. Tevens zijn meer op preventie gerichte voorschriften opgenomen betreffende verwijdering, preventie en hergebruik van afvalstoffen en zuinig gebruik van energie en water.

De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden, als de lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijken van hetgeen in het Activiteitenbesluit staat.

Afhankelijk van het type inrichting kan het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op de inrichting. In het Activiteitenbesluit wordt een onderscheid gemaakt in drie type inrichtingen:

 • inrichting type A: inrichtingen die onder het zogenaamde lichte regime van het Activiteitenbesluit vallen. Het betreft hoofdzakelijk weinig milieubelastende activiteiten. De algemene milieuvoorschriften uit het besluit zijn op deze bedrijven toepassing.
 • inrichting type B: inrichtingen die onder het volledige regime van het Activiteitenbesluit vallen. Het gaat hierbij om de inrichtingen die voorheen ook moesten voldoen aan algemene milieuvoorschriften of nog een milieuvergunning hadden. Het Activiteitenbesluit is voor deze voorschriften en milieuvergunningen in de plaats getreden.
 • inrichting type C: inrichtingen die niet volledig onder het regime van algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Voor deze bedrijven geldt de verplichting om een milieuvergunning aan te vragen. Voor enkele, in het Activiteitenbesluit genoemde onderwerpen, zijn de milieuvoorschriften uit het besluit naast een eventuele milieuvergunning van toepassing. Landbouwbedrijven vallen ook in deze categorie. Hierop zijn het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw of het Besluit Mestbassins milieubeheer op van toepassing.

In het Activiteitenbesluit worden van beoordeling uitgesloten:

 • stemgeluid voor een niet overdekt en/of verwarmd terras;
 • stemgeluid voor sport- of recreatieterreinen;
 • piekgeluiden bij sportactiviteiten;
 • piekgeluiden als gevolg van het komen en gaan van bezoekers.

Voor Camping Zon en Zee is beoordeling van het stemgeluid, gelet op de recreatieve functie, de afstand tussen de horecavoorziening en woonomgeving (circa 130 meter) en Buitenplaats Yerseke (circa 30 meter) en het feit dat er geen sprake is van een verwarmd terras, geen specifiek aandachtspunt. In de praktijk levert het huidige gebruik, waaronder ook bijeenkomsten van groepen, zoals campinggasten of bewoners uit Yerseke, worden gehouden, geen knelpunten op.

Bedrijven en milieuzonering

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening vindt afstemming van bestaande en nieuwe functies plaats door het aanhouden van zogenaamde richtafstanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de VNG (2009). Bij deze richtafstanden wordt rekening gehouden met milieuaspecten als geur-, stof- en geluidhinder. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Uit jurisprudentie en de genoemde VNG-publicatie blijkt dat in het geval van een gemengd gebied kleinere richtafstanden gelden. Het gebied is door de karakteristiek van recreatiegebied naast een bedrijventerrein aan te merken als gemengd gebied.

Onderzoek

Algemeen

Ten aanzien van de Camping Zon en Zee is het volgende relevant.

 • De woningen van het woongebied in Yerseke zijn gesitueerd op circa 130 meter afstand van de horecafunctie van de camping.
 • De afstand tot recreatiewoningen van de Buitenplaats Yerseke bedraagt circa 30 meter.
 • Er is een begrensde ruimte voor het restaurantgedeelte waar circa 100 personen kunnen verblijven.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Huidige situatie

De recreatievoorziening Camping Zon en Zee is op basis van het Activiteitenbesluit een inrichting type B. De beoogde activiteiten zijn dan ook in dit kader bij het bevoegd gezag aangemeld. De gemeente heeft geconcludeerd dat de inrichting voldoet aan de voorschriften genoemd in het betreffende besluit. Een milieuvergunning is om deze reden niet noodzakelijk.

Stemgeluid

Stemgeluid wordt in het Activiteitenbesluit van beoordeling uitgesloten. De horecafaciliteiten van de camping in de beoogde situatie zijn beperkt: een restaurant in combinatie met zaalaccommodatie. Camping Zon en Zee heeft een drank- en horecavergunning. Stemgeluid van bezoekers is beperkt. De camping is gesitueerd in een recreatiegebied, op voldoende afstand van woonbebouwing (circa 130 meter).

Geluidhinder parkeerterrein

Bezoekers van de camping komen lopend vanuit het dorp of met de auto. De geluidbelasting als gevolg van stemgeluid op de omgeving is vergelijkbaar als van recreanten. Het parkeerterrein is gesitueerd aan de oostzijde van het hoofdgebouw. Dit levert in de praktijk geen klachten op. De geluidbelasting als gevolg van het parkeerterrein op de omgeving is dan ook geen knelpunt gebleken.

Beoogde situatie

Het toestaan van de zaalaccommodatie voor bijeenkomsten, vergaderingen en partijen betekent in de praktijk het bevestigen van het huidige gebruik. Er vinden geen uitbreiding en nieuwbouw van gebouwen plaats. Bepalend is daarnaast dat wordt voldaan aan de sluitingstijden zoals die voor alle horecavestigingen in Reimerswaal gelden (02.00 uur). De omstandigheden van Camping Zon en Zee en de situaties in Reimerswaal is zodanig dat het sluitingstijdstip van 02.00 uur aanvaardbaar is.

Bedrijven en milieuzonering

Op basis van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering gelden voor de activiteiten die in de horecagelegenheid plaatsvinden, de richtafstanden zoals hierna in de tabellen vermeld. Deze richtafstanden zijn gebaseerd op het omgevingstype ´rustige woonwijk´. Het recreatiegebied wordt ook mede door de ligging naast een bedrijventerrein aangemerkt als een gemend gebied. Voor gemengde gebieden geldt één afstandstap kleiner (zie de VNG-publicatie).

Voor de horecagelegenheid is in de VNG-brochure de categorie Logies-, maaltijd – drankenverstrekking (SBI-code 55) van belang. Het restaurant, cafetaria en snackbar zijn daarin specifiek opgenomen. Dansgelegenheden en zalenverhuur vallen onder cafés. Hierbij is livemuziek aanwezig.

SBI-
code  
omschrijving SBI-code   Geur (m)   Stof (m)   Geluid (m)   Gevaar (m)   Grootste afstand   Milieu cat.   Verkeer  
5510   hotels en pensions met keuken,
conferentie-oorden en congrescentra  
10   0   10   0   10   1   2P*  
561   Restaurants, cafetaria´s, snackbars, ijssalons, viskramen   10   0   10   10   10   1   2P*  
563   Café´s, bars   0   0   10   10   10   1   2P  
563   Discotheken en muziekcafé´s   10   0   30   10   30   2   2P  

* Er is sprake van een potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking voor personenvervoer.

De activiteiten in de horecagelegenheid betreffen het verstrekken van drank en maaltijden alsmede bieden van zaalaccommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten en bruiloften en partijen (besloten bijeenkomsten).

Uit het overzicht blijkt dat de afstand van een horecavestiging tot een regulier woongebied 10 tot 30 meter moet bedragen om te kunnen spreken van een voldoende woon- en leefklimaat. Die afstandseis geldt ook voor discotheken en muziekcafé´s. Gelet op het gemengde karakter van het gebied, zou een afstandsmaat van 10 meter volstaan (ten opzichte van een regulier woongebied 1 afstandsmaat minder). Het gaat hier immers om een gemengd gebied. De afstand tot de eerste woningen bedraagt 30 tot 130 meter.

Essentieel is dat de soms vermeende overlast van horecavestigingen niet direct blijkt uit deze categorisering. In ieder geval is het goed mogelijk op een relatief beperkte afstand van de genoemde horecavestigingen te wonen. In de situatie van Camping Zon en Zee is voorts sprake van een beperkte omvang, aanmerkelijk kleinschaliger dan discotheken en partycentra.

Daarnaast doen zich in de praktijk in Reimerswaal geen knelpunten voor inzake overlast van horecavestigingen gezien de aard en omvang van de horecavestiging of de sluitingstijd. Er zijn geen klachten bekend.

Hierdoor is de horecavoorziening van Camping Zon en Zee niet eenduidig te beschouwen als een horecavestiging die alleen maar goed functioneert met (voornamelijk) openingstijden 's nachts en tevens een groot aantal bezoekers aantrekt, waardoor grote hinder voor de omgeving aan de orde zou zijn. Het gaat om een horecavestiging die past in deze omgeving.

Conclusie

Gelet op de ligging van Camping Zon en Zee in het recreatiegebied naast het bedrijventerrein Burenpolder, de relatief grote afstand tot het woongebied en de afstand dot de Buitenplaats Yerseke en de te handhaven normen van het Activiteitenbesluit en APV, ontstaat geen onaanvaardbare hinder voor de omgeving.

Uit het vorenstaande blijkt dat er geen sprake is van relevante, grote richtafstanden. Aan de afstandsmaten wordt voldaan (bestaande afstand 30 tot 130 meter; richtafstand is 10 tot 30 meter). Zodoende wordt geconcludeerd dat de ontwikkelingen op de locatie in de toekomstige situatie geen relevante milieuhinder veroorzaakt ter plaatse van woningen in de directe omgeving. Daarbij zijn ook het algemene beeld van de effecten van horecavestigingen in Reimerswaal (sluitingstijden; geen klachten) en de specifieke situatie van Camping Zon en Zee (geen klachten omwonenden).

5.2.4 Evenemententerrein

Ter plaatse van de parkeerplaats bij de Buitenplaats Yerseke vinden gedurende het jaar evenementen plaats, zoals Mosselrock. In de praktijk blijkt het terrein hiervoor bij uitstek geschikt. Dit brengt wel met zich mee dat een groot publiek op het gebied afkomt. In de praktijk blijkt dit niet tot knelpunten te leiden. Dat dergelijke evenementen op die locatie aanvaardbaar zijn, wordt in de regeling specifiek aangegeven door het terrein als zodanig te benoemen.