direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Maatschappelijke toetsing en kwaliteit
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

Hoofdstuk 8 Maatschappelijke toetsing en kwaliteit

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het bestemmingsplan maatschappelijk draagvlak heeft. Over het voorontwerp van de bestemmingsplannen wordt, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening, gelegenheid tot inspraak geboden. Ook zal in deze fase het overleg ex artikel 3.1.1 Bro plaatsvinden.

Tijdens de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan is tevens een inloopavond geweest. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd in bijlage 4.

Resultaten inspraak- en overlegprocedure

Resultaten inspraakprocedure

Het voorontwerpbestemmingsplan “Kijkuit” heeft van 26 mei 2011 tot en met 22 juni 2011 ter inzage gelegen voor de inspraakprocedure. Er is in deze periode één schriftelijk inspraakreactie ingediend door de inspreker 1. Tevens zijn tijdens de informatieavond mondelinge inspraakreacties gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan “Kijkuit”. Al deze reacties zijn in samenhang bestudeerd en beantwoord.

Samenvatting inspraakreacties

 • 1. De recreanten vrezen dat de waarde van hun woning gaat dalen ten opzichte van de woningen bestemd voor permanente bewoning alsmede de woningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De recreanten kunnen de woning enkel verkopen aan nieuwe recreanten terwijl de permanente bewoners dit ook nog aan nieuwe permanente bewoners kunnen. Dit geldt ook voor eigenaren die de huisjes verhuren aan arbeidsmigranten. De recreanten willen dezelfde rechten als de andere huiseigenaren.
 • 2. De recreatiewoningen zullen onder de voorgestelde regeling onverkoopbaar worden omdat het gemengde gebruik op het park kopers afschrikt.
 • 3. De recreanten vragen zich af waarom niet is gekozen voor een regeling waarbij het gebruik anders dan recreatief onder het overgangsrecht valt.
 • 4. De recreanten vragen zich af waarom er geen gebruik gemaakt kan worden van de Wet onrechtmatige bewoning recreatiewoningen waarbij wordt uitgegaan van een persoonsgebonden beschikking voor de gevallen waarin sprake is van anderszins gebruik dan recreatief.
 • 5. In de huizen bewoond door arbeidsmigranten zitten vaak wel 6 tot 8 personen. De oppervlakte van de huisjes is maar 50 m². Dit zorgt vaak voor problemen op het park. Wanneer het aantal teruggebracht wordt naar 4 personen verandert het niets aan de situatie. Er zullen problemen blijven bestaan. Hinder van vervoer wordt genoemd, gedragingen en het gebruik van water tijdens piekuren en de tekortschietende capaciteit. Overigens werd opgemerkt dat De Jager Detachering snel en accuraat reageert op klachten omtrent arbeidsmigranten. Aandacht wordt gevraagd voor handhaving en kwaliteitsverbetering van het park.

Voorgestelde reactie naar aanleiding van inspraakreacties

 • 1. Over de mogelijke waardedaling is moeilijk een oordeel te geven. De verwachting is dat er altijd wel investeerders blijven die belangstelling hebben voor een dergelijke recreatiewoning. De huizenmarkt zal de waarde bepalen. Een feit is dat er de laatste jaren geen woningen voor recreatief gebruik zijn verkocht. Als gevolg daarvan kan niet objectief worden nagegaan dat er sprake is van verandering n de waarde van het vastgoed ter plaatse.
 • 2. Zie ook de beantwoording onder 1. Echter als we deze regeling niet hanteren blijft het huidige bestemmingsplan gehandhaafd. Hierdoor is de kans op toename van het aantal arbeidsmigranten zeer reëel. In het huidige bestemmingsplan zit namelijk geen gebruiksverbod waardoor er geen handhavingsmogelijkheden zijn.
 • 3. Dit is niet mogelijk omdat dan binnen de planperioden van 10 jaar de woningen allen recreatief zouden moeten worden bewoond. Op voorhand moet dan zekerheid bestaan dat de eigenaren overgaan tot beëindiging van permanente bewoning en gebruik door arbeidsmigranten. De verwachting is dat de huidige eigenaren niet zelf binnen de planperioden het afwijkende gebruik (permanente bewoning, huisvesten arbeidsmigranten) beëindigen. Ook de gemeente zet geen middelen in om dit te bereiken. Daardoor staat niet op voorhand vast dat het gebruik binnen de planperiode wordt beëindigd. Voorts verwijs ik u naar de jurisprudentie die als bijlage in de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen en van belang is voor de beleidskeuze die nu wordt gemaakt. Daaruit wordt afgeleid dat wanneer voor overgangsrecht wordt gekozen, dit niet in stand zal blijven bij de Raad van State. Het dan te verwachten resultaat dat opnieuw (gedurende enige tijd) wordt teruggevallen op het oorspronkelijke bestemmingsplan, is ongewenst.
 • 4. De in procedure zijnde Wet onrechtmatige bewoning recreatiewoningen is in de voorgestelde regeling niet relevant. Met deze Wet wordt bereikt dat een bepaalde doelgroep een omgevingsvergunning verkrijgt voor permanente bewoning van een recreatiewoning. Het gaat dan om bewoners die de woning vóór 31 oktober 2003 reeds bewoonden en dat nog steeds onafgebroken doen. Het gaat om een persoonsgebonden beschikking. Volgens de genoemde Wet zou de gemeente, zolang het bestemmingsplan Kijkuit niet volgens de voorgestelde regeling is geactualiseerd, en waarbij wonen en logiesverblijf voor arbeidsmigranten in een uitsterfregeling wordt toegestaan voor die woningen die ten tijde van het in werking treden van het voorbereidingsbesluit dat gebruik hadden, op moeten treden tegen bewoners die niet in de eerder hiervoor genoemde doelgroep vallen, op het moment dat de Wet in werking treedt (naar verwachting eind 2011). Omdat de gemeente hier op basis van het geldende bestemmingsplan niet kán optreden, heeft dit voor de voorgestelde regeling geen gevolgen. Belangrijk punt is dat de gemeente bevoegd blijft om een andere dan alleen een recreatieve bestemming toe te kennen aan woningen op (in dit geval) Buitenplaats Yerseke.
 • 5. Het overgrote deel van de huizen op de Kijkuit heeft een gebruiksoppervlakte van circa 50 m² of groter. Het huisvesten van 6 tot 8 arbeidsmigranten zal dan ook leiden tot problematische situaties. Het huidige beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten in de kernen geldt niet voor recreatieterreinen. In de beleidsnota is aangegeven, dat voor de recreatieparken een regeling wordt gekozen, afgestemd op de plaatselijke situatie wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het beleid zal zodanig aangevuld moeten worden dat de beleidsnota ook voor Kijkuit beleid omvat. Hierdoor zullen ook de SKIA-norm en andere veiligheidsvoorschriften op de Kijkuit van kracht worden, waardoor het aantal arbeidsmigranten per woning gemaximaliseerd zal worden tot 4 mensen.

In gesprekken met de detacheringsbureaus zal worden aangedrongen op het daadwerkelijk beperken van het aantal personen tot 4. In dat overleg komt ook aan de orde dat het zeer ongewenst is om Kijkuit als 'eerste opvanglocatie' te gebruiken. Tevens zal worden nagegaan of wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften. In voorkomend geval zullen maatregelen (aanschrijvingen) worden getroffen.

Er zijn op het park wel problematische situaties met bijvoorbeeld de druk op de waterleiding, echter worden dit soort problemen niet opgelost via een bestemmingsplan. De waterleiding is niet ingesteld op ander gebruik dan recreatief gebruik. Hierdoor valt de druk regelmatig weg op bepaalde tijdstippen. Om ook de recreanten en in mindere mate de permanente bewoners tegemoet te komen is het idee om een gesprek met 'alle' detacheringbureaus te organiseren. Dit zal parallel lopen aan het bestemmings- plantraject.

In dit gesprek/deze gesprekken kunnen dan heldere afspraken worden gemaakt voor eigenaren van alle woningen met logiesfuncties omtrent adequaat optreden tegen hinder.

Tevens kan worden besproken of vanuit die organisaties zorg gedragen kan worden voor kwaliteitsverbetering van Kijkuit: watervoorziening, speelgelegenheid, zwembad.

Belangrijk is dat ook afspraken worden vastgelegd omtrent het aantal arbeidsmigranten per woning. Hierop kan worden voorgesorteerd door op korte termijn al een maximum van vier personen per woning te hanteren. Dit laatste zal ook geregeld moeten worden via het beleid zoals dat geformuleerd is in de kernen. Echter geldt voor de Kijkuit dan niet de afstandseis van 250 meter tot een volgende woning.

Essentieel is dat wordt geïnvesteerd in goed en intensief overleg met partijen. Immers, het vaststellen van een nieuwe bestemmingsregeling (onafhankelijk van het wel of niet onder het overgangsrecht brengen) heeft niet het directe effect zoals beoogd. Het gaat nu allereerst om het beheersbaar krijgen van het complex. Duidelijk is dat hiervoor medewerking door detacheringsbureaus nodig is.

Overwogen wordt om bij het weigeren van medewerking het aantal arbeidsmigranten terug te brengen naar drie personen. Daarvoor zijn op zich belangrijke motieven beschikbaar.

 • Het gaat om een park met zeer beperkte voorzieningen wat betreft interne bereikbaarheid van percelen.
 • Diverse kavels zijn relatief vol bebouwd. Hierdoor staan de veiligheidssituatie en het recreatieve karakter onder grote druk.
 • De aard en constructies van de woningen zijn niet direct vergelijkbaar met reguliere woningen.
 • Er is een groot spanningsveld tussen de ruimtelijk-fysieke situatie en de voorzieningen enerzijds en de omvang van het aantal aanwezigen op het complex anderzijds.
 • De 'opvangfunctie' van Kijkuit voor arbeidsmigranten staat een ontstaan van een enigszins vaste samenstelling van aanwezigen in de weg. Beheersmaatregelen voor individuele arbeidsmigranten hebben dan ook een kortstondig effect.
 • Een 'eenhoofdig' aanspreekpunt voor alle arbeidsmigranten kan op dit complex niet worden gemist.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zullen de overlegresultaten specifiek aan de gemeenteraad worden gerapporteerd, op basis waarvan een al dan niet aangescherpt voorstel wordt gedaan.

Voorgesteld wordt een passage inzake overleg detacheringsbureaus, handhaving en kwaliteitsverbetering op te nemen in de toelichting van het bestemmingsplan.

Resultaten overlegprocedure

Het plan is voorgelegd aan de volgende overlegpartners:

 • VROM-inspectie;
 • Provincie Zeeland;
 • Waterschap Scheldestromen;
 • Veiligheidsregio Zeeland;
 • Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

Er zijn 4 overlegreacties ontvangen en deze leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 • 1. De VROM-inspectie heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben over het vooronwerpbestemmingsplan “Kijkuit”.
 • 2. De provincie Zeeland heeft aangegeven het als positief te ervaren dat de gemeente Reimerswaal middels voorgestelde 'uitsterfconstructie' het recreatieterrein weer in overeenstemming wil brengen met de beoogde bestemming: recreatieterrein.
 • 3. Waterschap Scheldestromen heeft aangegeven dat de bestemmingsplan Waterstaatwerken – Waterkering gewijzigd moet worden in primaire waterkering. Dit zou volgen uit de AmvB Ruimte.
 • 4. De Veiligheidsregio Zeeland heeft geen reactie kenbaar gemaakt.
 • 5. De SCEZ heeft aangegeven dat er binnen het plangebied geen vindplaatsen bekend zijn en dat er een lage archeologische trefkans is. Op basis hiervan is er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Voorgestelde reactie naar aanleiding van overlegreactie van het Waterschap Scheldestromen

In het bestemmingsplan is de waterkering geregeld met een dubbelstemming Waterstaat-Waterkering. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.2.3 van de AmvB Ruimte. Daarin is bepaald dat een bestemmingsplan de bestemming "waterkering" geeft aan gronden waarop een primaire waterkering ligt of die de functie van primaire waterkering hebben. De toegekende dubbelbestemming biedt dezelfde bescherming als een primaire bestemming. Indien een ontwikkeling strijdig is met de belangen van de waterkering, dan is die ontwikkeling niet toegestaan. Hiermee is adequaat invulling gegeven aan de AmvB.

Geadviseerd wordt om het bestemmingsplan naar aanleiding van de reactie van het waterschap niet aan te passen.

Overlegresultaten

Er heeft op 1 juni 2011 een informatieavond plaatsgevonden in de Zaete als voorbereiding op het bestemmingsplan. Een verslag van deze avond is bijgevoegd.

Zoals eerder beschreven zal er op korte termijn aangevangen worden met gesprekken met alle detacheringsbureaus die huizen bezitten op de Kijkuit om tot nadere afspraken te komen.

Aanpak/uitvoering

De indieners van de inspraakreacties zullen een voorgestelde beantwoording krijgen van hun reactie. Tevens is het voorstel om alle huizenbezitters, en niet enkel de indieners van een inspraakreactie, uit te nodigen voor de vergadering van de opinieraad op 1 november 2011.

Het voorgaande samenvattend wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan “Kijkuit” en het ontwerpplan voor een periode van 6 weken ter inzage leggen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.